Shri Mahalaxmi Jagdamba Sansthan

Schedule

Daily Program Schedule


Sunday 18/03/2018 (First Day)

 • Abhishek and Shrungar Aarti
 • Ghatasthapana and DailySaptasatiPath
 • Bhog Aarti
 • Akhand Mahajyoti Prajwalan
 • Bhajan
 • Sandhya Aarti
 • Jas (Devi ki Stuti)
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • 05:00 AM
 • 11:00 AM
 • 12:00 PM
 • 05:00 PM
 • 06:30 to 07:30 PM
 • 08:00 PM
 • 08:30 to 10:30 PM

Monday 19/03/18 (Second Day)

 • Abhishek and Shrungar Aarti
 • Bhog Aarti
 • Bhajan
 • Sandhya Aarti
 • Jas (Devi ki Stuti)
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • 05:00 AM
 • 12:00 PM
 • 06:30 to 07:30 PM
 • 08:00 PM
 • 08:30 to 10:30 PM

Tuesday 20/03/18 (Third Day)

 • Abhishek and Shrungar Aarti
 • Lakshmi Yog
 • Bhog Aarti
 • Bhajan
 • Sandhya Aarti
 • Jas (Devi ki Stuti)
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • 05:00 AM
 • 9:00 AM
 • 12:00 PM
 • 06:30 to 07:30 PM
 • 08:00 PM
 • 08:30 to 10:30 PM

Wednesday 21/03/18 (Fourth Day)

 • Abhishek and Shrungar Aarti
 • Lakshmi Yog
 • Bhog Aarti
 • Bhajan
 • Sandhya Aarti
 • Jas (Devi ki Stuti)
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • 05:00 AM
 • 9:00 AM
 • 12:00 PM
 • 06:30 to 07:30 PM
 • 08:00 PM
 • 08:30 to 10:30 PM

Thursday 22/03/18 (Fifth Day)

 • Abhishek and Shrungar Aarti
 • Bhog Aarti
 • Lakshmi Yog Purnahuti
 • MarathiGondhariYancheAaicheGondhar
 • Bhajan
 • Sandhya Aarti
 • Ramayan (Sunderkand)
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • 05:00 AM
 • 12:00 AM
 • 12:30 PM
 • 01:00 to 04:00 PM
 • 06:30 to 07:30 PM
 • 08:00 PM
 • 08:30 to 10:30 PM

Friday 23/03/18 (Sixth Day)

 • Abhishek and Shrungar Aarti
 • Bhog Aarti
 • Sandhya Aarti
 • Keertan and Bhajan
 • :
 • :
 • :
 • :
 • 05:00 AM
 • 12:00 PM
 • 08:00 PM
 • 08:30 to 10:30 PM

Saturday 24/03/18 (Seventh Day)

 • Abhishek and Shrungar Aarti
 • Bhog Aarti
 • Mahapuja Maha aarti (Gupt Puja)
 • Havan Prarambh
 • :
 • :
 • :
 • :
 • 05:00 AM
 • 12:00 PM
 • 08:30 PM
 • 10:30 PM

Sunday 25/03/18 (Ashthami / Navami)

 • Abhishek and Shrungar Aarti
 • Bhog Aarti, Kanya Pujan and Kanya Bhojan
 • Ghata Visarjan
 • :
 • :
 • :
 • :
 • 03:30 AM
 • 12:00 PM
 • 03:00 PM
 • 08:00 PM (Ramnavami)

©2018 All Rights Reserved Shri Mahalaxmi Jagdamba Sansthan,Koradi.