Shlok Aarti

ॐ हिरण्यवर्णां हरिणींसुवर्णरजतस्रजाम्हरिःॐहिरण्यवर्णांहरिणींसुवर्णरजतस्रजाम्।चन्द्रांहिरण्मयींलक्ष्मींजातवेदोमआवह॥१॥तांमआवहजातवेदोलक्ष्मीमनपगामिनीम्।यस्यांहिरण्यंविन्देयंगामश्वंपुरुषानहम्॥२॥अश्वपूर्वांरथमध्यांहस्तिनादप्रबोधिनीम्।श्रियंदेवीमुपह्वयेश्रीर्मादेवीजुषताम्॥३॥कांसोस्मितांहिरण्यप्राकारामार्द्रांज्वलन्तींतृप्तांतर्पयन्तीम्।पद्मेस्थितांपद्मवर्णांतामिहोपह्वयेश्रियम्॥४॥चन्द्रांप्रभासांयशसाज्वलन्तींश्रियंलोकेदेवजुष्टामुदाराम्।तांपद्मिनीमींशरणमहंप्रपद्येऽलक्ष्मीर्मेनश्यतांत्वांवृणे॥५॥आदित्यवर्णेतपसोऽधिजातोवनस्पतिस्तववृक्षोऽथबिल्वः।तस्यफलानितपसानुदन्तुमायान्तरायाश्चबाह्याअलक्ष्मीः॥६॥उपैतुमांदेवसखःकीर्तिश्चमणिनासह।प्रादुर्भूतोऽस्मिराष्ट्रेऽस्मिन्कीर्तिमृद्धिंददातुमे॥७॥क्षुत्पिपासामलांज्येष्ठामलक्ष्मींनाशयाम्यहम्।अभूतिमसमृद्धिंचसर्वांनिर्णुदमेगृहात्॥८॥गन्धद्वारांदुराधर्षांनित्यपुष्टांकरीषिणीम्।ईश्वरींग्सर्वभूतानांतामिहोपह्वयेश्रियम्॥९॥मनसःकाममाकूतिंवाचःसत्यमशीमहि।पशूनांरूपमन्नस्यमयिश्रीःश्रयतांयशः॥१०॥कर्दमेनप्रजाभूतामयिसम्भवकर्दम।श्रियंवासयमेकुलेमातरंपद्ममालिनीम्॥११॥आपःसृजन्तुस्निग्धानिचिक्लीतवसमेगृहे।निचदेवींमातरंश्रियंवासयमेकुले॥१२॥आर्द्रांपुष्करिणींपुष्टिंपिङ्गलांपद्ममालिनीम्।चन्द्रांहिरण्मयींलक्ष्मींजातवेदोमआवह॥१३॥आर्द्रांयःकरिणींयष्टिंसुवर्णांहेममालिनीम्।सूर्यांहिरण्मयींलक्ष्मींजातवेदोमआवह॥१४॥तांमआवहजातवेदोलक्ष्मीमनपगामिनीम्।यस्यांहिरण्यंप्रभूतंगावोदास्योऽश्वान्विन्देयंपूरुषानहम्॥१५॥यःशुचिःप्रयतोभूत्वाजुहुयादाज्यमन्वहम्।सूक्तंपञ्चदशर्चंचश्रीकामःसततंजपेत्॥१६॥पद्माननेपद्मऊरुपद्माक्षीपद्मासम्भवे।त्वंमांभजस्वपद्माक्षीयेनसौख्यंलभाम्यहम्॥१७॥अश्वदायिगोदायिधनदायिमहाधने।धनंमेजुषतांदेविसर्वकामांश्चदेहिमे॥१८॥पुत्रपौत्रधनंधान्यंहस्त्यश्वादिगवेरथम्।प्रजानांभवसिमाताआयुष्मन्तंकरोतुमाम्॥१९॥धनमग्निर्धनंवायुर्धनंसूर्योधनंवसुः।धनमिन्द्रोबृहस्पतिर्वरुणंधनमश्नुते॥२०॥वैनतेयसोमंपिबसोमंपिबतुवृत्रहा।सोमंधनस्यसोमिनोमह्यंददातुसोमिनः॥२१॥नक्रोधोनचमात्सर्यनलोभोनाशुभामतिः।भवन्तिकृतपुण्यानांभक्तानांश्रीसूक्तंजपेत्सदा॥२२॥वर्षन्तुतेविभावरिदिवोअभ्रस्यविद्युतः।रोहन्तुसर्वबीजान्यवब्रह्मद्विषोजहि॥२३॥पद्मप्रियेपद्मिनिपद्महस्तेपद्मालयेपद्मदलायताक्षि।विश्वप्रियेविष्णुमनोऽनुकूलेत्वत्पादपद्मंमयिसन्निधत्स्व॥२४॥यासापद्मासनस्थाविपुलकटितटीपद्मपत्रायताक्षी।गम्भीरावर्तनाभिःस्तनभरनमिताशुभ्रवस्त्रोत्तरीया॥२५॥लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैस्स्नापिताहेमकुम्भैः।नित्यंसापद्महस्ताममवसतुगृहेसर्वमाङ्गल्ययुक्ता॥२६॥लक्ष्मींक्षीरसमुद्रराजतनयांश्रीरङ्गधामेश्वरीम्।दासीभूतसमस्तदेववनितांलोकैकदीपांकुराम्॥२७॥श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवब्रह्मेन्द्रगङ्गाधराम्।त्वांत्रैलोक्यकुटुम्बिनींसरसिजांवन्देमुकुन्दप्रियाम्॥२८॥सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मीस्सरस्वती।श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्चप्रसन्नाममसर्वदा॥२९॥वरांकुशौपाशमभीतिमुद्रांकरैर्वहन्तींकमलासनस्थाम्।बालार्ककोटिप्रतिभांत्रिणेत्रांभजेहमाद्यांजगदीस्वरींत्वाम्॥३०॥सर्वमङ्गलमाङ्गल्येशिवेसर्वार्थसाधिके।शरण्येत्र्यम्बकेदेविनारायणिनमोऽस्तुते॥नारायणिनमोऽस्तुते॥नारायणिनमोऽस्तुते॥३१॥सरसिजनिलयेसरोजहस्तेधवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे।भगवतिहरिवल्लभेमनोज्ञेत्रिभुवनभूतिकरिप्रसीदमह्यम्॥३२॥विष्णुपत्नींक्षमांदेवींमाधवींमाधवप्रियाम्।विष्णोःप्रियसखींदेवींनमाम्यच्युतवल्लभाम्॥३३॥महालक्ष्मीचविद्महेविष्णुपत्नीचधीमहि।तन्नोलक्ष्मीःप्रचोदयात्॥३४॥श्रीवर्चस्यमायुष्यमारोग्यमाविधात्पवमानंमहियते।धनंधान्यंपशुंबहुपुत्रलाभंशतसंवत्सरंदीर्घमायुः॥३५॥ऋणरोगादिदारिद्र्यपापक्षुदपमृत्यवः।भयशोकमनस्तापानश्यन्तुममसर्वदा॥३६॥यएवंवेद।ॐमहादेव्यैचविद्महेविष्णुपत्नीचधीमहि।तन्नोलक्ष्मीःप्रचोदयात्ॐशान्तिःशान्तिःशान्तिः॥३७॥

Read More

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः।नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मरताम। ॥1॥ रौद्रायै नमो नित्ययै गौर्य धात्र्यै नमो नमः।ज्योत्यस्त्रायै चेन्दुरुपिण्यै सुखायै सततं नमः ॥2॥ कल्याण्यै प्रणतां वृद्धयै सिद्धयै कुर्मो नमो नमः।नैर्ऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः ॥3॥ दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै।ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः ॥4॥ अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः।नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै नमो नमः ॥5॥ या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥6॥ या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥7॥ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरुपेण संस्थिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥8॥ या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥9॥ या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥10॥ या देवी सर्वभूतेषुच्छायारूपेण संस्थिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥11॥ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥12॥ या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥13॥ या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥14॥ या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥15॥ या देवी सर्वभूतेषु लज्जारुपेण संस्थिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥16॥ या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥17॥ या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥18॥ या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥19॥ या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥20॥ या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥21॥ या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥22॥ या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥23॥ या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥24॥ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥25॥ या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥26॥ इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या।भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदैव्यै नमो नमः ॥27॥ चित्तिरूपेण या कृत्स्त्रमेतद्व्याप्त स्थिता जगत्‌।नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥28॥ स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया -त्तथा सुरेन्द्रेणु दिनेषु सेविता॥करोतु सा नः शुभहेतुरीश्र्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥29॥ या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितै -रस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते।या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ॥30॥ ॥ इति तन्त्रोक्तं देवीसूक्तम्‌ सम्पूर्णम्‌ 

Read More

ऋतुशील जलदृष्टी, तृष्टी-पुष्टी असो देसुखमय करी सृष्टी दुःख दृष्टी नसो देहरिहर परमेष्टी पुष्टी राक्षोत मागेजयजय वंदे मांतर -मांतर गे ।।१।। हरिशील भय चिंता, संकटे, माउली ! तूंकरिशील स्वकाराची सर्वदा सावली तूंम्हणवून गुण गायी विष्णुस्वामी अभंगजयजय वंदे मांतर -मांतर गे ।।२।। शक्ती असो जग - हितास्तव अंगि बाकीयावीण कांही नले मजलागी बाकीहे विष्णुदास विनवि मृगराजयानीतूतू एक वेळा तरि दर्शन दे भवानी

Read More

अपराधसहस्त्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया ।दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि ॥१।।आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् ।पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरि ॥२।।मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि ।यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे ॥३।।गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेवच ।आगता सुखसम्पत्ती पुण्य हं तव दर्शनात् ।।४॥

Read More

अंबा एक करी उदास न करी । भक्तासी हाती धरी ।विघ्न दूर करी । स्वधर्म उध्दरी । दारिद्र्यमाझे हरी चित्ति मूर्ती धरी ।पूजा वर करी ।ध्यातो तुला अंतरी ।वाचा शुध्द्व करी ।विलंब न करी ।पावे त्वरे सुन्दरी । माते एक विरे ।मला तू वरदे ।हे तू द्या सागरे । माझा  हेतू पुरे ।मनातन उरे । संदेह माझा हरे ।जेणें पाप सारे । कुबुद्धी विसरे ।ब्रह्यैक्य धरित्री संचरे ।देवी पूर्ण भरे।भयायु बुद्धी तरे । ऐसे करावे त्वर ।अनाथासी अंबा । नको विसरू गं।भव : सागरे सांग मी कैसा करू गं ।अन्याय जरी मी । तुझे लेकरू गं ।नको अंबिके ।दैन्य माझे करू गं ।मुक्त फले । कुंकुम पाठ लागें ।संदेह तारा न कळेल वाचा ।श्री. मूल पिठां चळचुळी कायाम्।त्वामे एकविरा ।शरणम् प्रदद्दे ।सखे दुखिताला नको दाखवू गं ।दिना बालकाला नको हाकलू  गं।हे ब्रीद तु रक्षी । श्री भवानी ।प्रार्थनास ऐकोनि कैवल्यदानी ।आनंदी वाचा श्री जगदंबापर्णनस्तु ।त्वमेय माता च पिता  त्वमेवत्वमेव बधुश्व सखा त्वमेवत्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेवत्वमेव सार्वमय देव देवपापो हं पाप कर्मणा पापात्मां पाप संभवात्राही मां अंबे सर्व पाप हरेगतं पापं गतंदुःखी गतं दारिद्य मेव चआगता सुख संपत्ती पुण्याय समक्ष दर्शना 

Read More

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्|ते हं नाकं महिमान: सचंत यत्र पूर्वे साध्या: संति देवा:ॐ राजाधिराजाय प्रसह्ये साहिने |नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे |स मे कामान्कामकामाय मह्यम्| कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु|कुबेराय वैश्रवणाय | महाराजाय नम:ॐ स्वस्ति साम्राज्यंभौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यंपारमेष्ठ्यं राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यमयंसमंतपर्यायीसार्वायुषआंतादापरार्धात्पृथिव्यै समुद्रपर्यंता या एकराळितितदप्येष:श्लोकोऽभिगीतो मरुत: परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्गृहे|आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवा: सभासद इति।या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीःपापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः।श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जातां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्‍वम्।।१।।दुर्गेस्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोःस्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि।दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्यासर्वोपकारकरणाय सदाऽऽर्द्रचित्ता  ।।२।।सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिकेशरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते।।३।।'शरणागतदीनार्तंपरित्राणपरायणे। सर्वस्यार्तिहरे देवि, नारायणि नमोघ्स्तु ते।।४।।जयन्ती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा घिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोघ्स्तु ते।।  सर्वस्वरूपे सर्वेघे सर्वघक्ति समन्विते।।।५।।भयेभ्यस्त्राहि नो देवि ! दुर्गे देवि नमोघ्स्तु तेसर्वाबाधा-विनिर्मुक्तो, धनधान्यसुतान्वितः। मनुष्यो मत्प्रसादेन् भविष्यति न संशयः।।६।।महालक्ष्मीच विघ्यहे ।विष्णुपत्नीच धिमही । तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात ।

Read More

कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्र हारम् ।सदाव सन्तं हृदयारविन्दे।भवं भवानी सहितं नमामि ।मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालांकितकन्धराय।दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नम: शिवायै च नम: शिवाय|श्री अखण्डानन्दबोधाय शोकसन्तापहारिणे।सच्चिदानन्दस्वरूपाय शंकराय नमो नम:|

Read More

अश्विनशुद्धपक्षी, अंबा बैसली सहासनी हो ।प्रतिपदेपासुन, घटस्थापना ती करूनी हो ।मलमंत्रजप करूनी, भोवते रक्षक ठेउनी हो ।ब्रम्हाविष्णूरूद्र, आईचे पूजन करती हो ॥१॥उदो बोला उदो अंबाबाई माऊलीचा हो ।।उदोकारें गर्जती काय महिमा वर्णू तिला धो ।।धृ ।।द्वितीयचे दिवशी, मिळती चौसष्ट योगिनी हो ।सकळांमध्ये श्रेष्ठ, परशुरामाची र्जननी हो ।कस्तुरीमळवट, भांगी शेंदूर भरूनी हो ।उदोकारें गर्जती सकल चामुंडा मिळुनी हो ।।उदो ०।।२।।तृतीयेचे दिवशी अंबे शृगांर मांडीला हो।मळवट पातळ चोळी, कंठी हार मुक्ताफळा हो ।कंठीचे पदके कासे, पीतांबर शोभे पिवळा हो ।अष्टभुजा मिरवती, अंबे सुंदर दिसे लीला हो।।उदो ०॥ ३॥चतुर्थीचे दिवशी विश्व् व्यापक जननी हो।उपासका पाहसी, अंबे प्रसन्न अंत:करणी हो ।पर्णकृपें पाहसी जगन्माते मनमोहहनी हो ।भक्तांच्या माऊली, सुर ते येती लोटांगणी हो।।उदो ० ।।४॥पंचमीचे दिवशी, व्रत ते उपांगललिता हो ।अध्यपाद्यपूजनें तुजला भवानी स्तवितो हो ।रात्रीचे समयी, करीती जागरण हरीकथा हो ।आनंदे प्रेम ते, आले सद्भावे क्रीडता हो ।।उदो ०।।५॥षष्ठीचे दिवशी, भक्ता आनंद वर्तला हो ।घेऊनी दिवड्या हस्ती, हर्षेगोंधळ घातला हो ।कवडी एक अर्पित, देसी हार मुक्ताफला हो ।र्जोगवा मागता प्रसन्न झाली भक्तकुळा हो ।।उदो ०।।६॥सप्तमीचे हदवशी, सप्तश्रंगृगडावरी हो ।तेथे तणनांदसी, भोवती पुष्पे नानापरी हो ।तेथे तू नांदसी भोंवती पुष्पे नानापरी हो |जाईजुई शेवंती रेखीयली बरवी हो ।भक्त संकटी पडता, झेलुनी घेसी वरचेवरी हो।।उदो ०।।७॥अष्टमीचे दिवशी, अष्टभुजा  नारायणी  हो ।सह्य्राद्रीपार्वतीं , पाहली उभी जगज्जननी  हो ।मन माझे मोहीले, शरण  आलो तुजलागुनी हो ।स्तनपान देऊनी, सुखी केले अंतःकरणी  हो।।उदो ०।।८॥नवमीचे दिवशी, नवदिवसांचे पारणे  हो ।सप्तशतीजप , होमहवने सद्भक्ती करुनी हो। षड्ररस अन्ने नैवेद्यासी, अर्पियले  भोजन  हो ।आचर्या ब्राह्मणा , तप्तृ केले त्वा कृपक रुनी हो।।उदो ०।।९॥दशमीच्या  दिवशी, अंबा  निघे सिमोल्लंघनी हो ।सिहारूढ  दारुण  शस्त्रे अंबे त्वा घेऊनी हो ।शुंभनिशुंभदिक राक्षसा, किती मारीसी रणा  हो ।विप्र रामदासा, आश्रय दिधलातो चरणी   हो।।उदो ०।।१०॥

Read More

तुळजापूर हे पठार जागा. नांदे शिव शक्तीअंबे हो नांदे शिवशक्ती ।दर महिन्यातून मेहा यात्रा, आटोपाट भरती ।अें हो आटोपाट भरती ।गाओ गावचे भक्त अंबेच्या दर्शनास येती। अंबेच्या दर्शनास येती।कल्लोळाची आंघोळ करुनी बाहेर निघती । अंबे बाहेर निघती ।गाय - मुखाची धार घेउनी, वस्त्र नेसती । अंबे वस्त्र नेसती ।घेऊन अंबेचे दर्शन आपआपले  बिऱ्हाडास जाती ।।१।। तुळजापूर ..... ।।धृ.।।पुनवेच्या दिवशी, नैवेद्य आरत्या करिती। अंबे हो आरत्या करीती  |चावलीचे गोधंळ, फार नाचती । त्यास काही गिनती । आंबे हो त्यास गिनती ।असे अंबे गं नाव तुझे वर्णावे किती,  अंबे हो  वर्णावे किती।छबीदास येऊनी अंबेच्या दर्शनासी जाती ।।२।।  तुळजापूर… ।।धृ.।।अखंड दिवसामध्ये अंबेवर गहिना घालती । अंबे हो गहिना घालती।हनुवटी छिल्या पायी पोलादी पाय भरुनी येति, अंबे हो  पाय भरुनी येति।हातात चुडा, माळ पट्टा, वेणी शोभती,  अंबे हो  वेणी शोभती।कानी कर्णफुले आणि बजवल्या मोती लावती,  अंबे हो मोतीलावती ।त्रिविकराळी रूप अंबा देवी या शक्ती हो माता देवि या शक्ती ।।३।।तुळजापूर ..... ।।धृ.।।डोंराच्याआड अंबेचे माहेर सिंदखेड, अंबे हो माहेर सिंदखेड।वर्ष दिवाळीला उभी राहे घाट शिवावर, अंबे  हो घाट शिवावर।मिराजीने घाट बांधिले, बांधिले थोर, अंबे हो बांधिले थोर।तरी पायऱ्या आणि दीपमाळ, तेथे होमाचे  शीर, अंबे हो  होमाचे  शीर।तुळजापूरच्या ठाण्यामध्ये राहे निमूळकर,  अंबे हो राहे निमूळकर।तेथेचा पैसा वसूल करुन नेता मोगल,   अंबे हो नेता मोगल।अशी आरती गातो आम्ही नटवान थटवान,  अंबे हो नटवान थटवान ।।४।।

Read More

जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरीतुम को निस दिन ध्यावतमैयाजी को निस दिन ध्यावतहरि ब्रह्मा शिवजी ।बोलो जय अम्बे गौरी ॥माँग सिन्दूर विराजत टीको मृग मद कोउज्ज्वल से दो नैना चन्द्रवदन नीकोबोलो जय अम्बे गौरी ॥कनक समान कलेवर रक्ताम्बर साजेरक्त पुष्प गले माला कण्ठ हार साजेबोलो जय अम्बे गौरी ॥केहरि वाहन राजत खड्ग कृपाण धारीसुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारीबोलो जय अम्बे गौरी ॥कानन कुण्डल शोभित नासाग्रे मोतीकोटिक चन्द्र दिवाकर सम राजत ज्योतिबोलो जय अम्बे गौरी ॥शम्भु निशम्भु बिडारे महिषासुर धातीधूम्र विलोचन नैना निशदिन मदमातीबोलो जय अम्बे गौरी ॥चण्ड मुण्ड शोणित बीज हरेमधु कैटभ दोउ मारे सुर भय दूर करेबोलो जय अम्बे गौरी ॥ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानीआगम निगम बखानी तुम शिव पटरानीबोलो जय अम्बे गौरी ॥चौंसठ योगिन गावत नृत्य करत भैरोंबाजत ताल मृदंग और बाजत डमरूबोलो जय अम्बे गौरी ॥तुम हो जग की माता तुम ही हो भर्ताभक्तन की दुख हर्ता सुख सम्पति कर्ताबोलो जय अम्बे गौरी ॥भुजा चार अति शोभित वर मुद्रा धारीमन वाँछित फल पावत देवता नर नारीबोलो जय अम्बे गौरी ॥कंचन थाल विराजत अगर कपूर बातीमाल केतु में राजत कोटि रतन ज्योतीबोलो जय अम्बे गौरी ॥माँ अम्बे की आरती जो कोई नर गावेकहत शिवानन्द स्वामी सुख सम्पति पावेबोलो जय अम्बे गौरी ॥

Read More

जय जय जगदंबे  |  श्री अंबे  |  रेणुके कल्पकदंबे  ||  धृ ||अनुपम स्वरुपाची  |  तुझी घाटी | अन्य नसे या सृष्टी |तुझ सम रूप दुसरे | परमेष्टी | करिती झाला कष्टी| शशी रसरसला | वदनपुटी | दिव्य सुलोचन दृष्टी |सुवर्ण रत्नांच्या |शिरी मुकुटी लोपती  |रविशशी कोटी |गजमुखी तुज स्तविले | हेरंभे मंगल सकलारभे  || जय जय ||  १ ||कुमकुम शिरी शोभे | मळवटी | कस्तुरी तिलक ललाटी |नासिक अति सरळ | हनुवटी  |रुचीरामृत रस ओठी |समान जणू लवल्या | धनकोटी | आकर्ण लोचन भ्रुकुटी |शशी नित भांग वळी| उपराटी |कर्नाटकाची घाटी |भुजंग नीळरंगा | परी शोभे वेणी पाठी वरी शोभे  ||जय जय || २ ||कंकणे कनकाची | मनगटी | दिव्य मुंद्या | दश बोटीबाजूबंद नगे | बाहुबटी  |चर्चुनी केशर उटी |सुगंध पुष्पानचे हार कंठी | बहु मोत्यांची दाटी |अंगी नवचोळी | जरीकाठी |पीत पितांबर तगटी |पैजन पदकमली | अति शोभे |  भ्रमर धावती लोभे || जय जय ||३ ||साक्षप  तू क्षितिजा | तळवटी | तुज स्वये जगजेठी  |ओवाळीन आरती |दीपताटी  |घेउनी कर समपुष्टी |करुणामृत हुदयी | संकष्टी | धावती भक्तांसाठीविष्णू सदा | बहु कष्टी |देशील जरी नीजभेटी |तरी मग काय उणे | या लाभे | धाव पाव अविलंबे  || जय जय  || ४ ||

Read More

दे मज आशीर्वाद, अंबे दे मज आशीर्वादछत्र सिहासनी आंब बसुनी,कशी करू मी पूजा येऊनीलावू आरती यातअंबे दे मज आशीर्वाद।।१।। तुझा ध्व नी हा मंदिरी घुमताआतुरले मी वदनी पाहतोसुख वाटे मज फारअंबे दे मज आशीर्वाद।।२।। एका जनार्दनी पूर्ण कृपेनेभक्त गर्जती अति प्रेमानेमस्तकी ठेवूनी हातअंबे दे मज आशीर्वाद।।३।। शेवटी करतो नम्र प्रणामवंदनीय अंबा भवानी नामठेवू तू शिरावर हातअंबे दे मज आशीर्वाद।।४।।

Read More

लक्ष-कोटि-चण्डकीर्ण-सुप्रचंड विलपती ।अंब  चंद्रवदनबिंब दीप्तीमाजि लोपती ।सिंह-शिखर-अचलवासि मूळपीठ नायिका ।धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष कल्पवृक्ष रेणुका ॥ १॥ आकर्ण अरुणवर्ण नेत्र श्रवणीं दिव्य कुंडले ।डोलताति पुष्पहार भार फार दाटले ।अष्टदंडि बाजुबंदि कंकणादि मुद्रिका ।धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष कल्पवृक्ष रेणुका ॥ २॥ इंद्रनीळ-पद्मराग-पाचहीर वेगळा ।पायघोळ-बोरमाळ-चंद्रहार वेगळा ।पैंजणादि भूषणेच लोपल्याति पादुका ।धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष कल्पवृक्ष रेणुका ॥ ३॥ इंद्र-चंद्र-विष्णु-ब्रह्म-नारदादि वंदिती ।आदि-अन्त ठावहीन आदिशक्ति भगवती ।प्रचंड चंडमुंड खंडविखंडकारि अंबिका ।धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष कल्पवृक्ष रेणुका ॥ ४॥ पर्वताग्रवासि पक्षि अंब ! अंब ! बोलती ।विशाल शालवृक्ष रानीं भवानि ध्यानि डोलती ।अवतार कृत्यासार जड-मुडादि तारका ।धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष कल्पवृक्ष रेणुका ॥ ५॥ अनंत ब्रह्मांड पोटि पूर्वमुखां बैसली ।अनंतगुण अनंतशक्ति विश्वजननि भासली ।सव्यभागि दत्त-अत्रि वामभागि कालिका ।धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष कल्पवृक्ष रेणुका ॥ ६॥ पवित्र मातृक्षेत्र धन्य वास पुण्य आश्रमीं ।अंबदर्शनास भक्त अभक्त येति आश्रमीं ।म्हणूनि विष्णुदास निजलाभ पावला फुका ॥ धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष कल्पवृक्ष रेणुका ॥ ७॥ ॥ श्रीरेणुकार्पणमस्तु ॥

Read More

जय जय विश्वपते, हिमाचलसुते सत्यव्रते भगवते ।वच्छा कल्पकते, कृपार्णव धृते,भक्तांकिते, सन्मते।।साधू वत्सलयते ,अधर्मरहिते  , सद्धर्म श्रीपालके ।साष्टांगें करितो प्राणांम चरणा, जयजय महाकालिके।।१।।अष्टदंडभुजा प्रचंड सरळा, विक्राळ दाढा शुळा ।रक्त श्रीबुबुळा प्रताप अगळा, ब्रह्याडं माळा गळां ||जिव्हा ऊरस्थळा,| रुळे लळलळा,कल्पांत कालांतके।साष्टांगे करितो प्रणाम चरणा, जयजय महाकालिके ||२।।कोटीच्या शतकोटी बाण सुटती, संग्राम प्राणापणे ।तेवी रूप प्रचंड देख भ्रमंती, मार्तंड तारांगणे ।।सोडिले तव सुप्रताप पाहता, गर्वास श्रीत्र्यंबके ।साष्टांगे करितो प्रणाम चरणा, जयजय महाकालिके ।।३।।युध्दीं चाप करी फिरे गरगरा, चक्रापरी उद्धिटा ।आरोळी फुटता धरा थरथरा, कांपे उरी तटतटा ।साक्षात काळ पळे बहू झरझरा, धाकें तुझ्या अंबिके ।साष्टांगे करितो प्रणाम चरणा, जयजय महाकालिके ।।४।।अंगीं संचारत सकोप उठती, ज्वाला मुखीं भडभडा।भूमी आदहतां द्विपाद उठती, शैले-मुळे तडतडा।।चामुंडे उररक्त तूं घटघटा, महिषासुर प्राशके।साष्ठांगे करितों प्रणाम चरणा, जयजय महाकालिके ।।५।।आशापाश नको, जगीं भीक नको, पदरद्रव्य दारा नको।।कायाक्लेश नको, द्या यजुं नको निर्वा पाहूं नकोकामक्रोध नको, महारीपू नको, निंदा नको या मुखें ।साष्ठांगे करितों प्रणाम चरणा, जयजय महाकालिके ।।६।।त्वद् भक्ती मज दे,भवानी वर दे, पायी तुझ्या राहूं दे ।सद्धर्मी माती दे, भवानी वर दे, पायी तुझ्या राहूं दे ।धैर्य श्री बाल दे, प्रपंचि सुख दे , विघ्ने दुरी जाउं दे ।।साष्ठांगे करितों प्रणाम चरणा, जयजय महाकालिके ।।७।।स्वापत्या छळणें कृपा विसरणें, अश्लाघ्य की न्याय हें हा ।।तझ्या तूंचि पहा विचार करुनी, अन्याय कि न्याय हा||विष्णुदास म्हणे कृपेची करणे, आतां जयन्नायके ।साष्ठांगे करितों प्रणाम चरणा, जयजय महाकालिके ।।८।।

Read More

नित्यानन्दकरीवराभयकरीसौन्दर्यरत्नाकरीनिर्धूताखिलघोरपावनकरीप्रत्यक्षमाहेश्वरी।प्रालेयाचलवंशपावनकरीकाशीपुराधीश्वरीभिक्षांदेहिकृपावलम्बनकरीमातान्नपूर्णेश्वरी॥१॥नानारत्नविचित्रभूषणकरीहेमाम्बराडम्बरीमुक्ताहारविलम्बमानविलसद्वक्षोजकुम्भान्तरी।काश्मीरागरुवासिताङ्गरुचिराकाशीपुराधीश्वरीभिक्षांदेहिकृपावलम्बनकरीमातान्नपूर्णेश्वरी॥२॥योगानन्दकरीरिपुक्षयकरीधर्मार्थनिष्ठाकरीचन्द्रार्कानलभासमानलहरीत्रैलोक्यरक्षाकरी।सर्वैश्वर्यसमस्तवाञ्छितकरीकाशीपुराधीश्वरीभिक्षांदेहिकृपावलम्बनकरीमातान्नपूर्णेश्वरी॥३॥कैलासाचलकन्दरालयकरीगौरीउमाशङ्करीकौमारीनिगमार्थगोचरकरीओङ्कारबीजाक्षरी।मोक्षद्वारकपाटपाटनकरीकाशीपुराधीश्वरीभिक्षांदेहिकृपावलम्बनकरीमातान्नपूर्णेश्वरी॥४॥दृश्यादृश्यविभूतिवाहनकरीब्रह्माण्डभाण्डोदरीलीलानाटकसूत्रभेदनकरीविज्ञानदीपाङ्कुरी।श्रीविश्वेशमनःप्रसादनकरीकाशीपुराधीश्वरीभिक्षांदेहिकृपावलम्बनकरीमातान्नपूर्णेश्वरी॥५॥उर्वीसर्वजनेश्वरीभगवतीमातान्नपूर्णेश्वरीवेणीनीलसमानकुन्तलहरीनित्यान्नदानेश्वरी।सर्वानन्दकरीसदाशुभकरीकाशीपुराधीश्वरीभिक्षांदेहिकृपावलम्बनकरीमातान्नपूर्णेश्वरी॥६॥आदिक्षान्तसमस्तवर्णनकरीशम्भोस्त्रिभावाकरीकाश्मीरात्रिजलेश्वरीत्रिलहरीनित्याङ्कुराशर्वरी।कामाकाङ्क्षकरीजनोदयकरीकाशीपुराधीश्वरीभिक्षांदेहिकृपावलम्बनकरीमातान्नपूर्णेश्वरी॥७॥देवीसर्वविचित्ररत्नरचितादाक्षायणीसुन्दरीवामेस्वादुपयोधराप्रियकरीसौभाग्यमाहेश्वरी।भक्ताभीष्टकरीसदाशुभकरीकाशीपुराधीश्वरीभिक्षांदेहिकृपावलम्बनकरीमातान्नपूर्णेश्वरी॥८॥चन्द्रार्कानलकोटिकोटिसदृशाचन्द्रांशुबिम्बाधरीचन्द्रार्काग्निसमानकुण्डलधरीचन्द्रार्कवर्णेश्वरी।मालापुस्तकपाशसाङ्कुशधरीकाशीपुराधीश्वरीभिक्षांदेहिकृपावलम्बनकरीमातान्नपूर्णेश्वरी॥९॥क्षत्रत्राणकरीमहाऽभयकरीमाताकृपासागरीसाक्षान्मोक्षकरीसदाशिवकरीविश्वेश्वरश्रीधरी।दक्षाक्रन्दकरीनिरामयकरीकाशीपुराधीश्वरीभिक्षांदेहिकृपावलम्बनकरीमातान्नपूर्णेश्वरी॥१०॥अन्नपूर्णेसदापूर्णेशङ्करप्राणवल्लभे।ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थंभिक्षांदेहिचपार्वति॥११॥माताचपार्वतीदेवीपितादेवोमहेश्वरः।बान्धवाःशिवभक्ताश्चस्वदेशोभुवनत्रयम्॥१२॥

Read More

ॐदुर्गेदेवी उमा विस्व जननी रमा             माँ  तू तारा,एक जगदम्बा तेरा  सहारा।।धृ ।।शैल जास्कंध माता भवानीपर्वती भद्र काली  मृडाणीअष्ट सिद्धि प्रदे सर्वसिद्धि प्रदे त्रिपुरारा,एक जगदंब तेरा  सहारा ।।१।। तेरे मुंडन कि गलमालिका हैजो अखिलविश्व की पालिका है |रूप विक्रलीला कलिका चण्डिकारुद्रधारा एक जगदंब तेरा सहारा||२|| पुण्यवाणो  के घर सपंदा तुपापियो के भवन आपदा तुकुलकि लज्जा तु ही साधु श्रद्धा तू हीविश्व सरा एक जगदंब तेरा सहारा ||३|| है हजारो माँ अपराध मेरेहै अधम पायकी नियत तेरेकष्ट होव अदा फिर भी माँ को सदापुत्र प्यार  एक जगदंब तेरा सहारा || ४|| मन वचन दोनो ने हार खायीपार पाइयो मेरा नही कोई माईक्या कहे निर्वचन वेद वाणी कथनकह के हरा एक जगदंब तेरा सहारा ||५ ||

Read More

नमस्तेस्तू महामाये श्रीपिठे सूरपुजिते ।शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तूते ॥ १ ॥नमस्ते गरूडारूढे कोलासूर भयंकरी ।सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तूते ॥ २ ॥सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी ।सर्व दुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तूते ॥३ ॥सिद्धीबुद्धूीप्रदे देवी भुक्तिमुक्ति प्रदायिनी ।मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तूते ॥ ४ ॥आद्यंतरहिते देवी आद्यशक्ती महेश्वरी ।योगजे योगसंभूते महालक्ष्मी नमोस्तूते ॥ ५ ॥स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ती महोदरे ।महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तूते ॥ ६ ॥पद्मासनस्थिते देवी परब्रम्हस्वरूपिणी ।परमेशि जगन्मातर्र महालक्ष्मी नमोस्तूते ॥ ७ ॥श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते ।जगत्स्थिते जगन्मार्त महालक्ष्मी नमोस्तूते ॥ ८ ॥महालक्ष्म्यष्टकस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान्नरः ।सर्वसिद्धीमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा ॥ ९ ॥एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनं ।द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्य समन्वितः ॥१०॥त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रूविनाशनं ।महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा ॥११॥॥इतिंद्रकृत श्रीमहालक्ष्म्यष्टकस्तवः संपूर्णः ॥

Read More

खडंग चक्रगदेषुचामयरिचाकरूल मुशम्डीं शिर: शक्खं संदधतीकरैस्बिनयना सर्वाकभूधानूतास। नीलाश्मडाकिनास्थपाददशकां संवेमहाकालिका यामस्तौरर्वपिते हरी कमालतलो हन्तु मधु कैटभन्।।१।।औअ्स्वकूपरशुगदेशुकुलिश घदां अनुष्युष्डिका दम्डं शक्तिमसि च चर्म  ।जलज धण्टां सुराभाजनम्। शुल पाशसुदरशने च दधतीं हस्तै: प्रसन्नाननां सेवेसैरिममदिनीमिह महालय्र्मी सरोजिस्थिताम् ।।२॥ घण्टाशूलहलानिशहमूसले चक धनु: सथक हस्तार्जैटधतीयनान्तवितलसव्ठीतांशुतुल्याप्रभान। गौरी देहसमुद्रवां त्रीजगतानाधारभूतांमहापूवमित्र सरस्वती मनुभजो शम्मादिदैत्यादिनीम्।।३।।

Read More

ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शितायै सततं नमः ।नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता: प्रणता: स्म ताम् ।।

Read More

विद्युद्दामसमप्रभां मृगकपतिस्कन्धस्थितां भीषणकन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम् ।हस्तैश्चक्रगदासिखेटाविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीबिभ्राणामनलात्मिक शशिघरां दुर्गा त्रिनेत्रा भजे ।।श्रीमहाकाली - महालक्ष्मी - महासरस्वती - नमः ।।

Read More

'ऊँ विष्णु र्विष्णुर्विष्णु : श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्त्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पै वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथमचरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारत वर्षे भरत खंडे आर्यावर्तान्तर्गतैकदेशे ---*--- नगरे ---**--- ग्रामे वा बौद्धावतारे विजय नाम संवत्सरे श्री सूर्ये दक्षिणायने वर्षा ऋतौ महामाँगल्यप्रद मासोत्तमे शुभ भाद्रप्रद मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थ्याम्‌ तिथौ भृगुवासरे हस्त नक्षत्रे शुभ योगे गर करणे तुला राशि स्थिते चन्द्रे सिंह राशि स्थिते सूर्य वृष राशि स्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु च यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाँ चतुर्थ्याम्‌ शुभ पुण्य तिथौ -- +-- गौत्रः --++-- अमुक शर्मा, वर्मा, गुप्ता, दासो ऽहं मम आत्मनः श्रीमन्‌ महागणपति प्रीत्यर्थम्‌ यथालब्धोपचारैस्तदीयं पूजनं करिष्ये।''इसके पश्चात्‌ हाथ का जल किसी पात्र में छोड़ देवें।

Read More

आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां ।कुरु घंटाएवं तत्र देवताऽव्हानलक्षणम्‌ ॥घंटायै नमःसकलपूजार्थे गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि ॥

Read More

कलशस्य मुखे विष्णु: कंठे रुद्र: समाश्रित:मूले त्त्राअस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा: स्मृता: ॥कुक्षौ तु सागरा: सर्वे सप्तद्वीपा वसुधरा ।ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद: सामवेदो ह्यथर्वण: ।अंगैश्च सहिता: सर्वे कलशं तु समाश्रिताः ।अत्र गायत्री सावित्री शांतिः पुष्टिकरी तथा ।आयांतु देविपूजार्थ दुरितक्षयकारकाः ॥गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती ।नर्मदे, सिंधु, कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु ॥श्रीवरुणाय नमः ।सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॥

Read More

ॐ सस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात् ।स भूमि सँवर्त स्पृत्वात्त्यतिष्ठद्दशांगुलम् ।। 1 ।।पुरुष एवेद सँर्व यसद्भूतं यच्च भाब्यम् ।उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिंरोहति ।।2।।एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः ।पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ।।3।।त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः ।ततो विष्वङ् व्यक्रामत्साशनानशने अभि ।।4।।ततो विराडजायत विराजो अधि पुरुषः ।स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ।।5।।तस्मादूयज्ञात्सर्वहुतः सम्भृतं पृपदाज्यम् ।पशून्ताँश्चक्रेवा यव्यानारागयान्ग्राम्याश्च ये ।।6।।तस्माद् यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।छन्दाँसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ।।7।।तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः ।गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माञ्जाता अजावयः ।।8।।तं य्यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः । तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ।।9।।यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् ।मुखं किमस्यासीत् किम्बाहु किमरु पादाउच्येते ।।10।।ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।ऊरुतदस्य यद् वैश्य पद्भ्यां शूद्रोअजायत ।।11।।चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत ।श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ।।12।।नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्णों द्यौः समवर्त्तत ।पद्भ्यांभूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथालोकाँऽअकल्पयन् ।।13।।यत् पुरुषेणा हविषा देवा यज्ञमतन्वत ।वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इघ्म शरद्वविः ।।14।।सप्तास्यासन्परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः ।देवा यद् यज्ञ तन्वानाऽवघ्न् पुरुषम्पशुम् ।।15।।यज्ञेन यज्ञ मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।तेह नाके महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा।।16।।अद्भ्यः सम्भृतं पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणमं समवर्त्तताग्रे ।त्स्य त्वष्टा विदधद् रुपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्त्वमाजानमग्रे ।।17।।वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णन्तमसः परस्तात् ।तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।।18।।प्रजाषतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।तस्य योनिं परिपश्यन्ति घीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भु वनानि विश्वा ।।19।। यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुराहितः ।पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ।।20।।रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुबन् ।यस्त्वैवं ब्राह्मणों विद्यातस्य देवा असन्वशे ।।21।।श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पाश्वेंनक्षत्राणि रुपमश्विनौ व्यात्तम् ।इष्णन्निषाणामुं म इषाण।सर्वलोकं म इषाण ।। 22।।

Read More

दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी।अनाथ नाथे अम्बे करुणा विस्तारी।वारी वारी जन्म मरणांते वारी।हारी पडलो आता संकट निवारी॥जय देवी जय देवी महिषासुरमथिनी।सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी॥ त्रिभुवन-भुवनी पाहता तुज ऐसी नाही।चारी श्रमले परन्तु न बोलवे काही।साही विवाद करिता पडले प्रवाही।ते तू भक्तालागी पावसि लवलाही॥जय देवी जय देवी महिषासुरमथिनी।सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी॥ प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी निजदासा।क्लेशांपासुनि सोडवि तोडी भवपाशा।अम्बे तुजवाचून कोण पुरविल आशा।नरहरी तल्लिन झाला पदपंकजलेशा॥जय देवी जय देवी महिषासुरमथिनी।सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी॥

Read More

सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिप: ।।१।। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि।।२।। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते।।३।। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ अभित्सितार्थसिध्दयर्थ  पूजितो यः सरासुरैः। सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणधिपतये नमः।। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥  

Read More

पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता।त्वं च धारय मां देवि पविञं कुरू चासनम्

Read More

पृथ्विति मंञस्य मेरूपृष्ठ ऋषिः।कूर्मोदेवता सुतलं छन्दः। 

Read More

ॐ केशवाय नम: ।                                          ॐ संकर्षणाय नम:। ॐ नारायणाय नम: ।                                       ॐ वासुदेवाय नम: । ॐ माधवाय नम: ।                                           ॐ प्रद्युम्नाय नम: । ॐ गोविंदाय नम: ।                                          ॐ अनिरुध्दाय नम: । ॐ विष्णवे नम:                                                ॐ पुरुषोत्तमाय नम: । ॐ मधुसूदनाय नम: ।                                       ॐ अधोक्षजाय नम: । ॐ त्रिविस्र्माय नम: ।                                       ॐ नारसिंहाय नम: । ॐ वामनाय नम: ।                                           ॐ अच्युताय नम: । ॐ श्रीधराय नम: ।                                           ॐ जनार्दनाय नम: । ॐ हृषीकेशाय नम: ।                                       ॐ उपेन्द्राय नम: । ॐ पद्मनाभाय नम: ।                                        ॐ हरये नम: । ॐ दामोदराय नम: ।                                        ॐ श्रीकृष्णाय नम:   

Read More

अपविञः पविञावा सर्ववस्थांगतोsपि वा। यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः।।

Read More